|kalendar
  

Kako upisati Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu obavlja se na osnovu javnog konkursa kojeg donosi Senat, a koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i Web stranici Univerziteta i  Fakulteta. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su završili srednju školu u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Prijava na Konkurs, sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na propisanom obrascu, u roku utvrđenom Konkursom, studentskoj službi Fakulteta lično ili preporučeno putem pošte na adresu Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitetska 1, 75000, Tuzla, BiH.

Uz prijavu na Konkurs kandidat obavezno prilaže:

 • originalno svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju,
 • originalna svjedočanstva svih razreda srednje škole,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane,
 • uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od 6 mjeseci),
 • uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđenih  članom 19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica ("Službene novine TK", broj: 3/07, 9/08, 13/09 i 1/12), ne starije od 6 mjeseci.
Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju ili potvrdu nadležnog ministarstva da je postupak u toku.

Odabir kandidata vrši se na osnovu ostvarenog broja bodova prema opštim i pojedinačnim kriterijima, te uspjehu na prijemnom ispitu. Maksimalni broj bodova ostvaren po svim kriterijima iznosi 100. Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova, ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

       – opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi - 50 bodova;
       – pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz 2 predmeta - 10 bodova:
          • Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost,
          • Sociologija.
       – prijemni ispit  polaže se kroz test iz predmeta srednje škole:
          Biologija i Psihologija - 40 bodova.

Preporučena literatura za spremanje prijemnog ispita:


•  Berberović Lj.,  Hadžiselimović R. i  Sofradžija A.: Biologija za 2 razred opće gimnazije, Sarajevo 2002.
•  Međedović S.,  Hadžiselimović R. i Maslić E.: Biologija za 3 razred gimnazije, Sarajevo 2005.
•  Ćatić R.: Psihologija za 3 razred opće gimnazije, Sarajevo, 2003.


Prijemni ispit je eliminatoran i polažu ga svi kandidati. Kandidat na prijemnom ispitu mora ostvariti najmanje 24 boda da bi ušao u dalji postupak odabira.

Kandidati s posebnim potrebama imaju pravo na prilagođeno polaganje prijemnog ispita uz obavezu da se pismeno obrate Centru za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Tuzli najkasnije 7 dana prije termina polaganja prijemnog ispita.

Studenti s posebnim potrebama koji imaju utvrđen postotak tjelesnog oštećenja 70% i više, bez obzira na odobreni broj studenata za upis imaju pravo na upis, a finansiraju se iz budžeta TK. Studenti iz prethodnog stava dužni su uz prijavu na Konkurs pružiti dokaz nadležnog organa o postotku tjelesnog oštećenja..

Plan upisa studenata u prvu godinu studija

U I godinu studija za akademsku 2015/16. godinu na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu planiran je upis 90 studenata i to:

Studijski program „Logopedija i audiologija“

 • 15 redovnih studenata koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2015/2016. godini;
 • 15 redovnih studenata koji se sami finansiraju u akademskoj 2015/2016.

Studijski program „Specijalna edukacija i rehabilitacija“

 • 15 redovnih studenata koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2015/2016. godini;
 • 15 redovnih studenata koji se sami finansiraju u akademskoj 2015/2016.

Studijski program „Poremećaji u ponašanju“

 • 15 redovnih studenata koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2015/2016. godini;
 • 15 redovnih studenata koji se sami finansiraju u akademskoj 2015/2016.

Redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica plaćaju participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru.
Redovni studenti koji se sami finansiraju plaćaju školarinu u visini od 600,00 KM po semestru.

VODIČ ZA UPIS NA FAKULTET
KONKURS